MEIST

Tiir asub aadressil: Fama tn. 4, Narva linn, kolmas korrus. Tiirus viiakse läbi treeningud ja erinevat spordivõistlused, võib lasta õhurelvast , väike (5,6mm) ja suurkaliibri relvast. Klubi liikmeks võivad olla füüsilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, on vähemalt 12 aastat vanad, osalevad aktiivselt klubi tegevuses ning tasuvad ühekordselt sisseastumismaksu 10 eurot ja regulaarselt liikmemaksu — 5 euro/kuu.

Тир находится на третьем этаже по адресу: ул.Фама 4 (бывшая ул. Пушкина 25а), г. Нарва. В тире проводятся тренировки и соревнования, можно стрелять из пневматического оружия, спортивного малокалиберного и крупнокалиберного оружия. Членами клуба могут быть физические лица, которые ознакомлены с уставом и признают его, достигшие 12 лет, активно участвующие в деятельности клуба, уплатившие вступительный взнос 10 евро и регулярно платящие ежемесячный членский взнос — 5 евро в месяц.

Meie treenerid

NARVA  LASKESPORDIKLUBI PÕHIKIRI

I  ÜLDSÄTTED

 1. Narva Laskespordiklubi on mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mille põhitegevus on suunatud spordi harrastamisele ja oma liikmete vaba aja sportlikuks sisustamiseks tingimuste loomisele.
 2. Narva Laskespordiklubi (edaspidi nimetatud “klubi”) on asutatud 17.04.2000.a.klubi asutamiskoosolekul Narva Laskespordikomplekses, Pus’kini tn.25-a,20303.
 1. Klubi juhendub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja õigusaktidest,olümpiahartast, rahvusvahelises spordialases suhtlemises kehtivatest normidest, laskespordi võistlusmäärustest ja käesolevast põhikijast.
 2. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole klubi põhitegevus. Klubi tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata.
 3. Klubi on eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime tekib tema kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.
 4. Klubil on oma sümboolika ja pitsat ning ta on nende ainuõiguslik kasutaja.
 5. Klubi ühendab endas laskespordi vastu huvi tundvaid ja tegelevaid, ala arendamisest ja toetamisest huvitatud füüsilisi ja juriidilisi isikuid.
 6. Klubi asukoht ja aadress on Pus’kini tn. 25-a, Narva 20303, Eesti Vabariik.

II  KLUBI EESMÄRGID JA  TEGEVUS.

 1. Klubi põhitegevus on laskespordihuviliste ja harrastajate ühendamine, harrastus-ja tippspordiks vajalike tingimuste loomine, koostöö Eesti Laskurliidu ja teiste spordiklubidega.
 2. Klubi peamised ülesanded oma eesmärkide saavutamiseks onlaskespordialase tegevuse ja ürituste korraldamine,samuti põhikirjalise tegevuse tarvis rahaliste vahendite hankimine:
 •  piiratud käibega relvade ja nende laskemoona müük, parandamine, sissevedu, samuti õptiliste müük ja sissevedu;
 • lasketiiru või laskepaiga pidamine;
 • relva laenutamine või laskemoona müük lasketiirus;
 • relvade või laskemoona kohalik vedu teenusena;
 • relvade või laskemoona hoidmine teenusena.

III  KLUBI LIIKMESKOND.

11. Klubi liikmeks võivad olla füüsilised isikud, kes tunnistavd ja täidavad käesolevat põhikirja, on vähemalt 12 aastat vanad,osalevad aktiivselt klubi tegevuses ning tasuvad ühekordselt sisseastumismaksu ja regulaarselt liikmemaksu.

12. Klubi liikmeks ei saa olla psüühiliselt haiged inimesed ja isikud, keda piirab EV seadusandlus tegelemisel relvade ja laskemoonaga.

13. Klubi liikmeks võivad olla juriidilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa klubi eesmärkide elluviimisele,osalevad oma esindajate kaudu aktiivselt klubi tegevuses ja tasuvad ühekordselt sisseastumismaksu ja regulaarselt liikmemaksu.

14. Klubi noorliikmeteks võivad olla klubi tegevuses osaleda soovivad 12-15 aastased füüsilised isikud, kes täidavad käesolevat põhikirja ja tasuvad ühekordselt sisseastumismaksu. Noorliikmele ei laiene punktis 20-4 sätestatud õigused ja punktis 21-3 sätestatud kohustused.

15. Klubi liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta teeb juhatus otsuse 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast.

16. Sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ning selle tasumise tähtaja määrab füüsilisele ja juriidilisele liikmele üldkoosolek.

17. Liikmelisust klubis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada.

18. Klubi liikmel on õigus avalduse alusel klubist välja astuda.

19. Liikme võib klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei täida klubi põhikirja sätteid, on kahjustanud klubi moraalselt või materiaalselt,on jätnud süstemaatiliselt täitmata klubi juhtide poolt määratud akte, on pikemat aega jätnud tasumata klubi liikmemaksu (6 kuud või rohkem).

IV KLUBI LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED.

20. Klubi liikmetel on õigus:

 • Osaleda kõikidel klubi üritustel ja tegevustel.
 • Kasutada klubi poolt loodud sportimistingimusi vastavalt kehtestatud korrale.
 • Osaleda hääleõiguslikuna klubi üldkoosolekul.
 • Olla valitud klubi juht-, kontroll- ja teistesse valitavatesse organitesse.
 • Esitada arupärimisi ja ettepanekuid klubi valitavate organite tegevuse kohta.
 • Vastavalt kehtestatud korrale kasutada klubi vara ja sümboolikat.
 • Klubist välja astuda.
 • 21. Klubi liikmete kohustused on:
 • Jälgida klubi põhikirja ja täita selle juhtorganite otsuseid ja korraldusi.
 • Võtta osa klubi üld- ja erakorralistest koosolekutest.
 • Võtta osa klubi valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös.
 • Jälgida kõiki ohutusnõudeid relvadega ümberkäimisel.
 • Hoida ja otstarbekalt kasutada klubi vara.
 • Tasuda õigeaegselt klubi
 • Hoida ja kaitsta klubi head nime ja mainet.

V  KLUBI STRUKTUUR JA JUHTIMINE.

22. Klubi kõrgeimaks organiks on klubi liikmete üldkoosolek. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva ning teates peab olema ära märgitud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakorra punktid. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.

23. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole klubi liikmetest. Kui üldkoosolekule ei ole kokku tulnud nõutud arv klubi liikmeid otsuste tegemiseks, tuleb juhatusel 15 päeva jooksul uuesti üldkoosolek kokku kutsuda sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma olenemata osalejate arvust, kuid juhul, kui sellel on vähemalt kaks klubi liiget.

24. Klubi tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi klubi liikmete nõusolek.

25. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

 • Põhikirja muutmine ja kinnitamine
 • Klubi lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine
 • Sisseastumismaksu, liikmemaksu suuruse ja tasumise tähtaja määramine
 • Majandusaasta aruande kinnitamine
 • Aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine
 • Klubi juhatuse ja revidendi valimine

26. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

27. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole klubi liikmetest.

28. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest.

29. Üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib klubi tegevust juhatus.

30. Klubi juhatuse liikmete minimaalne arv on kolm.

31. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada klubi kõikides õigustoimingutes, kusjuures esindamist võib piirata üldkoosoleku otsusega.

32. Juhatuse üheks liikmeks on juhatuse esimees, kes korraldab juhatuse tegevust.

33. Esimees valitakse juhatuse liikmete seast lihthäälte enamuse alusel.

34. Juhatuse pädevusse kuuluvad:

 • Klubi üldkoosoleku ettevalmistamine ja otsuste elluviimine.
 • Liikmete vastuvõtmine ja liikmeskonnast välja arvamine.
 • Määrab materjaalsete väärtuste eest vastutavad isikud.
 • Juhatuse liikmete määramine üldkoosolekul kinnitatud ametikohtadele.
 • Liitudesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine.
 • Klubi tegevuskava ja eelarve koostamine.
 • Välissuhete korraldamine ja kordineerimine.
 • Kinnitab klubi poolt korraldatavate võistluste ja ürituste juhendid, nende eelarve ja klubi sümboolika kasutamise.
 • Arvete avamine, lepingute sõlmimine ja volikirjade välja andmine.

35. Juhatus kutsutakse kokku vajaduse järgi, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.35.

36. Juhatus on pädev otsuseid vastu võtma, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.

37. Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2 / 3 juhatuse liikmetest.

38. Koosolekud protokollitakse, vastuvõetud otsused fikseeritakse kirjalikult ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

VI  KLUBI VARA

39. Klubi vara moodustub:

 • Sisseastumis- ja liikmemaksudest.
 • Füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest.
 • Toetustest kohaliku omavalitsuse eelarvest.
 • Riiklikest toetustest ja rahvusvaheliste spordiliitude abist.
 • Klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatud tuluüritustest ja muudest laekumistest.

40. Klubi vara ja vahendid kuuluvad klubile ja neid kasutatakse klubi eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja käesolevase põhikirjale.

41. Klubi võib oma vara ja vahendeid anda kasutada oma liikmetele ja klubi liige klubile lepingulisel alusel.

42. Klubi vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

43. Juhatus korraldab klubi raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.

44. Klubi majandusaasta algab 01. jaanuaril ning lõpeb 31. detsemberil.

45. Klubi esitab oma tegevuse kohta statistilise aruande õigusaktides ettenähtud korras.

VII  KLUBI  TEGEVUSE LÕPETAMINE  VÕI ÜHINEMINE

46. Klubi tegevus lõpetatakse:

 • Üldkoosoleku otsuse alusel, kui klubi tegevuse lõpetamine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda.
 • Pankrotiavalduse alusel, mille esitab juhatus, kui selgub, et klubil on vähem vara kui võetud kuhustusi.
 • Klubi liikmete arvu vähenemisel alla kahe.
 • Üldkoosoleku võimetuses klubi juhtorganite määramisel.
 • Kohtuotsusega sundlõpetamise korral.

47. Klubi lõpetamisel toimub selle likvideerimine.

48. Likvideerijateks on klubi juhatus. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus.

49. Klubi likvideerimismenetlusest avaldatakse teade koheselt vabariikliku tähtsusega ajalehes ning Riigi Teataja Lisas.

50. Likvideerijad kutsuvad välja võlausaldajad ja rahuldavad nende varalised nõuded, jagavad vara klubi põhikirjas ettenähtud eesmärkide ja Ida-Virumaa Maakonna spordi hüvanguks.

51. Likvideerimiskulud kaetakse klubi arvel.

52. Klubi lõppemisel kustutatakse klubi registrist klubi avalduse põhjal.

53. Klubi võib ühineda teise klubiga,kui see on lülitatud üldkoosoleku päevakorda eraldi punktina.

54. Klubi võib ühineda teise mittetulundusühinguna tegutseva klubiga.

55. Ühineda soovivad klubid võivad liituda ka selliselt, et asutavad uue klubi.

56. Ühinemine toimub ilma likvideerimismenetluseta.

57. Ühinemine toimub ilma likvideerimismenetluseta.

58. Klubi vara, õiguste, kohustuste ja liikmetega seonduv on reguleeritud mittetulundusühingute seadusega.

Klubi põhikiri on kinnitatud üldkoosolekuga 17.aprillil 2000.a.

Narva linn, Eesti Vabariik

NARVA  LASKESPORDIKLUBI PÕHIKIRI (vene keeles)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. NARVA LASKESPORDIKLUBI ( NLSK ) — некоммерческое добровольное объединение, в котором основная деятельность направлена на увлечение стрелковым спортом и создание своим членам условий для занятий.
 2. NARVA LASKESPORDIKLUBI ( далее «клуб») учрежден 17.04.2000 г. на учредительном собрание клуба в Нарвском стрелковом комплексе по адресу: Нарва, ул.Пушкина, 25-а.
 3. Клуб руководствуется в своей деятельности действующими законами и юридическими актами, олимпийской хартией, положениями соревнований по стрельбе и настоящим уставом.
 4. Получение дохода от хозяйственной деятельности не является основной деятельностью клуба. Доход клуба используется на достижение уставных целей, доход не распределяется между членами клуба.
 5. Клуб есть частно-правовое юридическое лицо, которое создано как некоммерческое объединение и занесено в регистр.
 6. У клуба есть своя символика, печать, на которые он имеет исключительное право пользования.
 7. Клуб объединяет в себе интересующихся и занимающихся стрельбой,заинтересованных в развитии и поддержании спорта физических и юридических лиц.
 8. Местоположение клуба: ул.Пушкина 25а, Нарва 20303,Эстония.

II. ЦЕЛИ  И  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  КЛУБА

 1. Основная деятельность клуба — объединение всех заинтересованных стрельбой, совместная работа с Эстонским стрелковым союзом и другими спортивными клубами.
 2. Главные задачи клуба в достижении своих целей — деятельность в стрелковом спорте и организация мероприятий, а также получение необходимых для деятельности денежных средств:
 • продажа, ремонт и перевозка оружия ограниченного оборота и боеприпасов к ним,а также продажа и перевозка оптических прицелов.
 • содержание стрелкового тира или стрельбища.
 • аренда оружия и продажа боеприпасов в тире.
 • местная перевозка оружия и боеприпасов как услуга.
 • хранение оружия и боепрапасов как услугу.

III. ЧЛЕНСТВО

 1. Членами клуба могут быть физические лица, которые ознакомлены с уставом и признают его, достигшие 12 лет, активно участвующие в деятельности клуба, уплатившие вступительный взнос и регулярно платящие ежемесячный членский взнос.
 2. Членами клуба не могут быть психически больные люди и лица, которым ограничено законом ЭР занятие с оружием и боеприпасами.
 3. Членами клуба могут быть юридические лица, которые своей деятельностью содействуют осуществлению целей клуба, принимают активное участие в деятельности клуба через своих представителей, уплатившие вступительный взнос и регулярно платящие ежемесячный членский взнос.

14.Молодыми членами клуба могут быть желающие участвовать в деятельности клуба физические лица 12-15 лет, которые ознакомлены с настоящим уставом и уплатившие вступительный взнос. На молодых членов не распространяются права, описанные в пункте 20-4 и обязанности, описанные в пункте 21-3.

 1. Членами клуба становятся по предъявлению письменного заявления, на основание которого руководством клуба принимается решение в течение 30 календарных дней со дня подачи заявления.
 2. Размер вступительного и членского взноса и его срок оплаты определяет общее собрание членов клуба.
 3. Членство в клубе и права членов не могут передаваться и завещаться.
 4. У члена клуба есть право выйти из него на основание заявления.
 5. Член клуба может считаться отчисленным из него по решению руководства, если он не считается с положениями устава, вредит клубу морально и материально, долгое время не платит членские взносы (6 месяцев и более).

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА

 1. У членов клуба есть право:
 • участвовать во всех мероприятиях клуба и его деятельности.
 • пользоваться созданными клубом условиями для занятия спортом согласно установленному порядку.
 • участвовать в голосовании на общем собрании клуба.
 • быть выбранным в руководящий, контролирующий и другие органы управления клуба.
 • представлять в управление клуба запросы и предложения о деятельности клуба.
 • согласно действующему порядку пользоваться имуществом и символикой клуба.
 • выходить из клуба.
 1. Обязанности членов клуба:
 • следовать уставу клуба и выполнять решения и постановления органа управления клуба.
 • принимать участие в общих и внеочередных собраниях клуба.
 • при избрание в органы управления клуба принимать участие в их работе.
 • следовать всем указаниям по мерам безопасности при обращении с оружием.
 • хранить и целеобразно использовать имущество клуба.
 • своевременно платить членские взносы.
 • оберегать и защищать хорошее имя и репутацию клуба.

V. СТРУКТУРА  КЛУБА  И  РУКОВОДСТВО

 1. Высший орган клуба — общее собрание членов клуба. О созыве общего собрания должно предупреждаться не менее чем за 7 дней и в сообщении должны быть отмечены время, место и повестка дня. Внеочередное собрание назначает всё правление.
 2. Общее собрание может принять решение, если в нём представлено больше половины членов клуба. Если на общее собрание не пришло требуемое число членов клуба, принимается решение в течении 15 дней созвать новое общее собрание с той же повесткой дня. Новое общее собрание правомерно принять решение независимо от количества участвующих членов клуба, если на нем присутствуют не менее 2 членов клуба.
 1. Для изменения целей деятельности клуба необходимо согласие большинства членов клуба.
 1. В компетентность общего собрания входит:
 • изменение и утверждение устава.
 • закрытие, объединение или разделение клуба.
 • определение размера вступительного и членского взноса, срока оплаты.
 • утверждение отчетного года.
 • утверждение годовой программы деятельности и бюджета.
 • избрание правления клуба и ревизора.
 1. На общем собрании составляется протокол,который подписывает председатель и секретарь собрания.
 2. Решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовало больше половины членов клуба.
 3. Решение по изменению устава считается принятым, если за это голосует 2/3 присутствующих на собрание членов клуба.
 4. В период между общеми собраниями деятельностью клуба руководит правление.
 5. Минимальное число членов правления клуба — три человека.
 6. У каждого члена правления есть юридическое право представлять клуб во всех правовых действиях в пределах решений общего собрания.
 7. Один из членов правления является руководителем, который организует деятельность правления.
 8. Руководитель избирается из числа членов правления большинством голосов.
 1. В компетентность правления входит:
 • предварительная подготовка общего собрания и решение о времени его проведения.
 • принятие в члены клуба и исключение из клуба.
 • назначение ответственных лиц за материальные ценности.
 • назначение на утвержденные общем собранием должности членов правления.
 • вступление в союз и решение о выходе из него.
 • составление программы деятельности клуба и бюджета.
 • организация и координация внешних связей.
 • утверждение положений,смет соревнований, проводимые клубом и использование символики клуба.
 • открытие счета, заключение договоров и выдача доверенностей.
 1. Созывается правление по необходимости, но не реже чем 1 раз в квартал.
 2. Правление считается правомерным, если присутствует половина членов правления.
 3. Решение правления считается принятым, если за него проголосовало 2/3 членов правления.
 4. Заседание правления протоколируется, принятые решения фиксируются письменно и подписываются председателем и секретарем.

VI. ИМУЩЕСТВО  КЛУБА

 1. Имущество клуба составляется:
 • вступительный и членский взносы.
 • пожертвования физических и юридических лиц.
 • поддержка из бюджета местного самоуправления.
 • государственная поддержка и помощь международных спортивных союзов.
 • для достижения целей устава клуба организация доходных мероприятий и прочие поступления.
 1. Принадлежащие клубу имущество и средства используются для достижения целей клуба согласно действующим правовым актам и настоящему уставу.

41.Клуб может давать своё имущество и средства своим членам на основании договора заключенным между клубом и  членом клуба.

42.Клуб отвечает за свои имущественные обязательства ему принадлежащим имуществом.

 1. Правление организует бухгалтерский учет согласно закону о бухгалтерии.
 2. Хозяйственный год клуба начинается 01 января и заканчивается 31 декабря.
 3. Клуб представляет статистический отчет за свою деятельность в порядке, предусмотренным правовыми актами.

VII. ОКОНЧАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА ИЛИ ОБЪЕДИНЕНИЕ

 1. Клуб прекращает деятельность:
 • на основание решения общего собрания, если окончание деятельности клуба включено в повестку общего собрания.
 • на основание заявления о банкротстве, которое подало правление, если выясняется, что у клуба меньше имущества, чем принято обязательств.
 • число членов клуба меньше чем 2 человека.
 • неспособность общего собрания в назначении органа управления клуба.
 • по решению суда в принудительном порядке.
 1. При закрытии клуба происходит его ликвидация.
 2. Ликвидатором клуба является правление клуба. При принудительном порядке ликвидатором является суд.
 3. О процедуре ликвидации клуба сообщается через газету и Riigi Teataja Lisas.
 4. Ликвидаторы вызывают кредиторов и удовлетворяют их имущественные требования, распределяя имущество клуба согласно целей, предусмотренные уставом и интересам спорта Ида-Вирумаа.
 5. Ликвидационные расходы несет клуб.

52.При закрытии клуб выводится из регистра на основании заявления.

 1. Клуб может объединится с другим клубом, ели это включено в повестку дня общего собрания отдельным пунктом.
 2. Клуб может объединится с другим клубом с недоходной деятельностью.
 3. Желающие объединится клубы должны также сойтись в том, что учреждается новый клуб.
 4. Объединение происходит без процесса ликвидации.
 5. При объединении клуб считается закрытым.
 6. Имущество,права,обязанности и членство клуба регулируется законом о некоммерческих объединениях.

 

Устав клуба утвержден общим собранием 17 апреля 2000 года.

 Нарва, Эстония.